XIN ĐỪNG MẮNG CHÁU

XIN ĐỪNG MẮNG CHÁU

 

 

Ông vẫn thường kêu ca
Rằng "miệng quan - trôn trẻ"
Đừng nói oan cho bé
Bé đã biết ngồi bô.

 

Quan nổ như sóng xô
Quan luồn như lươn chạch
Bé "vệ sinh" rất sạch
Không tuỳ hứng tuỳ nơi.

 

Bé vừa ị vừa chơi
Vừa ngồi xem ca nhạc
Không như mấy quan bác
Đang họp lại ngủ khì...

 

Cháu tên là Tuệ Chi
Có vài lời "phản biện"
Đừng mắng bé nhiều chuyện
Làm bé sợ, khổ bà...

 

17/9/2015

(ông cháu ghi chép)

Tuệ Chi 9/2016